O SPOLEČNOSTI OBCHODNÍ PODMÍNKY REFERENCE KONTAKTY ÚVODNÍ STRÁNKA
 

Dnes je: 18.07.2024, 04:43

Přihlášení| Registrace

jméno:
heslo:


K - Logistik,
Ing. Aleš Kafoněk
k-logistik@k-logistik.cz


EURO BOX, s.r.o.
eurobox@k-logistik.cz

 
v košíku je zboží za 0,-
vyhledávání:  

O SPOLEČNOSTI

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Doprava zboží
Možnost odběru přímo ve skladu ve Vyškově po předchozí telefonické dohodě. Zboží zasíláme přepravní firmou CS EXPRES - dodávka do 5 dnů nebo poštou. Cena se vypočítá podle hmotnosti zboží a vzdálenosti. Cenu za dopravu Vám upřesníme v potvrzení objednávky e-mailem.

Balení zboží
Balení zboží neúčtujeme.

Montáž
K veškerému zboží, které se dodává v rozebraném stavu přikládáme montážní návod. Pro složitější systémy a velké skladové celky nabízíme montáž našimi montéry. Cena a termíny budou sjednány individuálně. 

Dodací termín
Velká část sortimentu je na skladě v obvyklém množství a dodací lhůta je 2-5 dní, maximálně týden. Ostatní položky jsme schopni dodat po předchozí dohodě s odběratelem, přičemž max. dodací lhůta nepřekročí 5 týdnů. Informaci o dodací lhůtě pro jednotlivé zboží Vám rádi poskytneme.

Ceny a slevy
Ceny uvedené u zobrazeného zboží jsou bez DPH 21 % za jeden výrobek. U stálých obchodních partnerů, nebo při odběru většího množství zboží je možno předem sjednat slevy. 

Platba 
Platbu je možné uskutečnit v hotovosti při odběru ze skladu, dobírkou při převzetí od dopravce, nebo bezhotovostně na účet dodavatele. 

Záruka
Záruka na regálové systémy je 60 měsíců. Ostatní sortiment 24 měsíců. Provádíme záruční i pozáruční opravy a revize.


Všeobecné obchodní podmínky BOZP EURO BOX, s.r.o.

1. PŮSOBNOST A PLATNOST

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti EURO BOX, s.r.o., IČ 25544004, Jízdárenská 590/2a, 682 01 Vyškov, (dále jen „Poskytovatel“) jsou platné pro smluvní vztahy mezi Poskytovatelem na jedné straně a fyzickými osobami podnikajícími a právnickými osobami na straně druhé (dále jen „Klient“), založené na základě uzavřené smlouvy. Obchodní podmínky Klienta, pokud se odchylují od obsahu těchto VOP nebo Smlouvy, nebo jsou s nimi v rozporu, jsou neúčinné a nestanou se součástí uzavřené Smlouvy, ledaže s nimi Poskytovatel písemně výslovně vyjádří souhlas. Při posuzování závazných částí má vždy přednost konkrétní objednávka, Smlouva vč. VOP, dále její přílohy a teprve případná nerozporná ujednání obchodních podmínek Klienta.
1.2 Pojmy definované v tomto dokumentu VOP začínající velkým písmenem mají stejný význam ve všech částech VOP i ve Smlouvě a dalších dohodách a smlouvách mezi stranami.  1.3 Tyto VOP jsou platné a účinné od 1.1.2024.

2. SMLUVNÍ VZTAH MEZI POSKYTOVATELEM A KLIENTEM

2.1 Smlouva podle těchto VOP je uzavřena při objednávce alespoň jedné služby jejím uvedením na Smlouvě. Pro smluvní vztah mezi stranami platí vždy obecná část těchto VOP a příslušné produktové obchodní podmínky k vybrané službě, které specifikují služby Poskytovatele. 
2.2 Svojí povahou se Smlouva považuje za smlouvu rámcovou. V průběhu trvání Smlouvy může Klient (např. elektronicky, telefonicky, písemně či jinak) se souhlasem Poskytovatele na základě dílčí objednávky aktivovat i další aktuálně nabízenou službu či služby. V případě dodatečné aktivace další služby, která je zahrnuta do těchto VOP, se pro Smlouvu automaticky stávají účinnou též příslušné produktové obchodní podmínky k dané službě. V případě dodatečné aktivace další služby, která bude do nabídky Poskytovatele přidána teprve v budoucnu, Klient potvrzuje, že se seznámil se všemi podmínkami poskytování takové služby (zejm. VOP k dané službě). Dodatečně aktivovaná služba a její podmínky sledují osud Smlouvy, včetně doby jejího trvání a včetně možnosti změny ceny služby, jak je upraveno níže.
2.3 V průběhu trvání Smlouvy může Klient také zrušit kteroukoliv službu. Služba zaniká ke dni určenému Klientem. V případě periodických služeb jsou tyto hrazeny formou předplatného a v případě dřívějšího ukončení Služby se nespotřebovaná část nevrací. V případě, že by Klient zrušil samostatně veškeré sjednané služby dle Smlouvy, zaniká Smlouva jako celek. Klient může kdykoliv znovu aktivovat zrušenou službu, kdy bude postupováno dle čl. 2.2 VOP. 
2.4 Vybranou službu bude poskytovat Klientovi přímo Poskytovatel, případně Poskytovatelem zajištěný subdodavatel. Poskytovatel nese stejnou odpovědnost i v případě poskytování služby prostřednictvím subdodavatele. 
2.5 Na základě produktových podmínek konkrétní služby může Poskytovatel Klientovi po dohodě s ním poskytnout též odbornou pomoc a konzultace při kontrole příslušného správního orgánu či úřadu.
2.6 Termíny plnění jednotlivých služeb budou včas dohodnuty vhodným způsobem (např. telefonicky, emailem, osobně, apod.), při prvním poskytnutí služby budou dohodnuty bezodkladně po uzavření Smlouvy, resp. po dodatečném aktivování služby a pro další období v přiměřené době před plánovaným poskytnutím služby. V případě nedohodnutí termínu poskytnutí služby a dále v případě neposkytnutí požadované součinnosti Klientem (vč. neumožnění poskytnutí služby) není Poskytovatel v prodlení s plněním služby ani nenese odpovědnost za případnou újmu Klienta v důsledku neposkytnutí služby.
2.7 Klient je povinen poskytovat Poskytovateli potřebnou součinnost k plnění Smlouvy, včetně poskytnutí Poskytovatelem požadovaných informací a podkladů nutných k řádnému plnění služeb. Klient je povinen určit pro Poskytovatele Pověřenou osobu, která bude oprávněna poskytnout součinnost, zejména v podobě relevantních a úplných informací, podpisu předávacích protokolů apod. Klient je v případě periodických služeb povinen poskytovat Poskytovateli i bez vyžádání dodatečné informace o změnách podstatných ukazatelů (zejm. počet zaměstnanců, změna oboru podnikání, počet pracovišť), což může vést k úpravě ceny služby. 
2.8 Další informace, které jsou podstatné pro plnění příslušné služby, jsou uvedeny ve Smlouvě či její příloze, popř. budou Klientem sděleny jinak. Poskytovatel si může od Klienta vyžádat další informace pro řádné plnění Smlouvy. Poskytovatel své služby poskytuje v souladu s aktuálními právními předpisy, a to i v případě, pokud Smlouva či VOP odkazují na konkrétní ustanovení právního předpisu a následně dojde ke změně právního předpisu či jeho nahrazení novým. 
2.9 Poskytovatel odpovídá za vady způsobené porušením jeho povinností vyplývajících ze smlouvy v době její platnosti a je povinen nahradit Klientovi vzniklou škodu do maximální výše odpovídající ceně Služby, jestliže vznikla prokazatelným porušením jeho povinností a byla mu poskytnuta veškerá součinnost. Pro vyloučení pochybností, Poskytovatel neodpovídá za žádné porušení, které nastalo před platností smlouvy, i když následky (zejm. pokuta správního orgánu) nastaly již v době platnosti Smlouvy.
2.10 Při vzniku jakékoliv situace BOZP je Klient povinen bezodkladně informovat Poskytovatele, aby bylo možné eliminovat či minimalizovat pravděpodobnost uložení pokut ze strany správních orgánů, popř. škody na straně Klienta.
2.11 Klient předáním jakýchkoliv dat či dokumentů souhlasí s tím, aby si Poskytovatel zhotovil a uchovával jejich kopie po dobu trvání smluvního vztahu.
2.12 Klient souhlasí s uváděním svého jméno/názvu mezi referencemi Poskytovatele.
2.13 Smluvní strany se zavazují uchovávat mlčenlivost o veškerých informacích, které jsou konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se smluvním vztahem Poskytovatele a Klienta, a jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení. Poskytovatel za své obchodní tajemství považuje zejména veškeré poskytnuté dokumenty, jejich vzhled, obsah a know-how.
2.14 Poskytovatel tímto informuje Klienta a Klient souhlasí se zpracováním osobních údajů dle Zásad ochrany osobních údajů.

3. ZMĚNY VOP

3.1 Poskytovatel je oprávněn jednostranně přiměřeně měnit VOP (dále dohromady jen „Změna VOP“). Změnu VOP Poskytovatel Klientovi oznámí nejpozději 1 měsíc před okamžikem, kdy má změna nabýt účinnosti. Změna VOP bude Klientovi oznámena elektronicky. V oznámení Klientovi bude uvedena informace o provedené Změně VOP. V případě, že Klient oznámenou Změnu VOP neodmítne a Smlouvu nevypoví způsobem podle následujícího článku VOP, platí, že s navrhovanou Změnou VOP souhlasí, a změněné VOP se stávají závazné pro smluvní vztah dle Smlouvy, a to s účinností ode dne uvedeného v příslušné novelizaci VOP jakožto dne nabytí účinnosti nového znění VOP. 
3.2 Pokud Klient nesouhlasí s navrhovanou Změnou VOP, má právo do 14 dnů ode dne, ve kterém mu byla Změna VOP oznámena, tuto Změnu VOP odmítnout a Smlouvu z tohoto důvodu písemně vypovědět s výpovědní dobou v délce 3 měsíců, přičemž tato doba počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. Pokud jsou měněny pouze produktové obchodní podmínky k dílčí službě, vzniká právo vypovědět pouze část Smlouvy týkající se dané služby, ve vztahu k ostatním službám zůstává Smlouva i nadále platnou a účinnou. Smluvní strany konstatují, že smluvená výpovědní doba je dostatečná k obstarání plnění obdobného k předmětu Smlouvy od jiného dodavatele. 
3.3 Poskytovatel je oprávněn jednostranně přiměřeně měnit kteroukoliv část VOP, zejména pokud jde o působnost a platnost VOP, rozsah změn VOP a pravidla pro realizaci těchto změn, identifikaci a jednání Klienta, jednání Poskytovatele, vznik, změnu a zánik smluvního vztahu na základě Smlouvy, odpovědnost, komunikaci, doručování, změnu právního předpisu, dostupných technologií, nebo obchodní politiky poskytovatele, popřípadě z důvodu rozšíření či změny nabízených služeb či produktů. 
3.4 V případě, že se práva a povinnosti stran upravená těmito VOP změní přímo v důsledku změny právního předpisu, popř. pokud úprava VOP bude spočívat pouze v doplnění nové služby či produktu, popř. úpravě či zrušení stávající služby či produktu, nejedná se o Změnu VOP a nepostupuje se podle předchozího článku VOP (Klientovi nevzniká právo Smlouvu vypovědět). 
3.5 Změna Ceníku služeb dle čl. 5.3 nebo 5.4 VOP se nepovažuje za Změnu VOP.

4. TRVÁNÍ SMLOUVY, SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou 1 roku ode dne jejího uzavření. Smluvní strany sjednávají automatické (a opakované) prodloužení trvání Smlouvy vždy o další 1 rok, v případě, že ani jedna ze stran nedoručí druhé straně písemné oznámení, že o takové prodloužení nemá zájem, a to nejpozději 2 měsíce před uplynutím doby, na kterou je Smlouva sjednána.
4.2 Klient je oprávněn Smlouvu nebo její část vypovědět s výpovědní dobou 1 měsíc.
4.3 Smlouva se řídí platným právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Místně příslušným soudem pro řešení případných sporů mezi Poskytovatelem a Klientem je v prvním stupni Městský soud v Brně.
4.4 Jakékoliv právní jednání mezi stranami může být učiněno též ústní či jinou formou při zachycení obsahu právního jednání, např. prostřednictvím monitorovaného telefonního hovoru, popř. odsouhlasením elektronickou formou. Souhlas stran s formou právního jednání je vyjádřen samotným učiněním takového právního jednání. Oznámení o neprodloužení Smlouvy či odstoupení od Smlouvy musí být písemné a doručeno druhé straně doporučeně (či osobně) do sídla druhé strany.
4.5 Poskytovatel je oprávněn postoupit Smlouvu na třetí osobu, s čímž Klient souhlasí.
4.6 Smluvní strany vylučují, aby byla Smlouva uzavřena postupem podle ustanovení § 1740 a § 1757 občanského zákoníku.
4.7 Opakované neposkytnutí součinnosti Klientem, či prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy Klientem delším než 14 dní, je považováno za podstatné porušení Smlouvy. V případě, že ze strany Klienta nebude opakovaně poskytována součinnost, vzniká Poskytovateli právo na smluvní pokutu ve výši 50% ceny Služby.
4.8 Žádná ze smluvních stran nebude odpovědná za porušení svých povinností, pokud v jejich plnění brání případ vyšší moci. Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí, aby minimalizovaly jakoukoli škodu způsobenou případem vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí jakákoli nepředvídatelná výjimečná situace či událost mimo kontrolu smluvních stran (vč. např. vládních nařízení), jež kterékoli z nich brání v plnění jakýchkoli jejích závazků vyplývajících ze Smlouvy.
4.9 Pokud se kterékoliv ustanovení VOP či Smlouvy ukáže být nebo se stane neplatným nebo neúčinným nebo se k němu ze zákona nebude přihlížet, nebude tím dotčena platnost, účinnost ani právní bezvadnost zbývajících ustanovení.

5. CENY SLUŽEB

5.1 U všech nabízených služeb uvedených ve Smlouvě, popř. u dalších služeb, o které bude nabídka v budoucnu případně rozšířena, platí pravidla uvedená ve VOP.
5.2 Ceníky služeb jsou přílohou Smlouvy (dále jen „Ceníky služeb“), přičemž uzavřením Smlouvy a volbou dané služby Klient prohlašuje, že se s aktuálně platnými cenami vybrané služby předem seznámil a s těmito cenami souhlasí, včetně jejich případné úpravy dle níže uvedených pravidel. Ceníky služeb jsou nedílnou součástí Smlouvy.
5.3 Poskytovatel je oprávněn jednostranně upravovat Ceník služeb. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud dojde ke zvýšení ceny dle Ceníku služeb do 10 % (včetně) v průběhu jednoho kalendářního roku (oproti cenám dle předchozího kalendářního roku), není Klient z tohoto důvodu oprávněn Smlouvu či její část vypovědět ani od ní odstoupit, neboť uzavřením Smlouvy předem souhlasí se sjednáním ceny, která může být tímto způsobem navýšena. Pokud dojde ke zvýšení ceny dle Ceníku služeb o více než 10 % v průběhu jednoho kalendářního roku a Klient s touto změnou nebude souhlasit, je Klient do 1 měsíce ode dne obdržení oznámení o změně Ceníku služeb oprávněn Smlouvu či její část z tohoto důvodu písemně vypovědět s okamžitou účinností. Pokud Klient Smlouvu či její část nevypoví, platí, že se změnou Ceníku služeb souhlasí a nové ceny se stávají součástí Smlouvy.
5.4 V případech dle čl. 5.3 VOP platí, že pokud je zvýšen Ceník služeb o více než 10 % pouze ve vztahu k jedné ze služeb čerpaných Klientem, vzniká Klientovi právo vypovědět pouze část Smlouvy týkající se dané služby, ve vztahu k ostatním službám zůstává Smlouva i nadále platnou a účinnou. Smluvní strany konstatují, že smluvená výpovědní doba je dostatečná k obstarání plnění obdobného k předmětu Smlouvy od jiného dodavatele.
5.5 Cena za službu se hradí po poskytnutí příslušné jednorázové služby, v případě periodické služby na začátku příslušného období na základě Poskytovatelem vystavené faktury – daňového dokladu se splatností 14 dní ode dne vystavení, nebude-li dohodnuto jinak. Klient souhlasí s tím, že daňové doklady budou vystavovány elektronicky podle zákona o účetnictví. Veškeré ceny služeb uvedené v Ceníku služeb či sdělené či dohodnuté jiným způsobem jsou vždy bez DPH. Poskytovatel je k cenám oprávněn připočíst DPH dle platných právních předpisů.
5.6 V případě prodlení Klienta s úhradou ceny za službu či jakékoliv jiné platby dle Smlouvy, je Klient povinen uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
5.7 V případě, že poskytnutí služby v dohodnutý den neproběhne z důvodů na straně Klienta, popř. Klient neposkytne požadovanou součinnost pro poskytnutí služby, je Klient povinen uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 50% z ceny služby, která měla být poskytnuta, minimálně však ve výši 2.000,- Kč plus cestovné. V případě nutnosti je možné termín přeplánovat; zrušení dohodnutého termínu méně než 24 hodin předem ze strany Klienta se považuje za neposkytnutí součinnosti.

Produktové a obchodní podmínky

6. SLUŽBY ADMINISTRACE BOZP

6.1 Poskytovatel v rámci svojí činnosti Klientovi vždy zpracuje prověrku BOZP dle platného Ceníku na pracovištích dle objednávky a specifikace Klienta dle veřejného rejstříku. Ve vztahu k pracovištím, u kterých prověrka provedena nebyla, nepřebírá Poskytovatel odpovědnost.
6.2 Předmět činnosti Poskytovatele v oblasti BOZP:
a) Pravidelná roční prověrka dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců v souladu s § 108 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále jen „ZP“), včetně zápisu zpracování z této prověrky pro příslušný počet objektů. Tato je účtována vždy dle platného Ceníku.
b) Nastavení metodiky a konzultace při vzniku pracovního úrazu, popř. nemoci z povolání, asistence při sepsání záznamu o úrazu na základě informací od Klienta, následná součinnost při šetřeních a kontrolách třetích stran v návaznosti na pracovní úraz.
c) Vypracování osnovy pro periodická školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců v souladu s § 103 odst. 2 a 3 ZP.
d) Periodické roční školení bezpečnosti a ochrany zdraví a první pomoci při práci zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců. Školení je prováděno jedenkrát v předem domluveném termínu, dodatečné školení je účtováno dle platného Ceníku.
e) Konzultace a pomoc se zavedením a údržbou systému pro vyhledávání a vyhodnocení rizik na pracovišti v souladu s § 102 odst. 3 a 4 ZP.
f) Odborná pomoc a konzultace při kontrole oblastním inspektorátem práce po dobu trvání kontroly, pokud předtím byla Poskytovatelem provedena revize správnosti a úplnosti dokumentace a odstranění vad dle platného Ceníku a tato je vedena v souladu s pokyny Poskytovatele. Termín kontroly je nutno sdělit Poskytovateli alespoň 7 dní předem.
g) Aktualizace Poskytovatelem zpracované dokumentace při legislativních změnách.
h) Konzultace a poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, při změnách pracoviště, pracovních pozic aj., a při změnách právní úpravy.
6.3 Předmět činnosti Poskytovatele v oblasti školení:
Poskytovatel poskytuje jednorázová i periodická školení v oblasti BOZP a navazující odborná školení, zejména školení řidičů, obsluha manipulačního vozíku, práce ve výškách, jeřábník, vazač apod. Typy požadovaného školení, počet zaměstnanců, místo konání školení a individuální nacenění budou uvedeny ve Smlouvě, popř. budou sděleny jinak.
6.5 Služby administrace BOZP a školení jsou poskytována formou periodické služby na základě předplatného. Konkrétní rozsah služby je stanoven dílčí objednávkou.

7. SLUŽBA PROVĚRKA PRACOVIŠTĚ

7.1 Poskytovatel v rámci svojí činnosti Klientovi zpracuje Prověrku pracoviště ve vztahu k BOZP dle platného Ceníku. Jedná se o jednorázovou dílčí službu ve vztahu ke konkrétnímu pracovišti.
7.2 Při prověrce probíhá konzultace aktuálního stavu s Pověřenou osobou a doporučení opatření k nápravě.
7.3 V případě zvýšení počtu pracovišť nebo jejich zařazení je nutné prověrku ve vztahu k novému pracovišti vždy provést znovu a Klient se zavazuje tuto změnu bez zbytečného odkladu sdělit Poskytovateli.
7.4 Předmět Prověrky pracoviště v oblasti BOZP:
a) Fyzická prohlídka pracoviště.
b) Kontrola správnosti předložené dokumentace na místě. 
c) Povinná prověrka dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s § 108 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále jen „ZP“), dle platného Ceníku.
d) Zpracování záznamu o provedené prověrce pracoviště pro příslušný počet objektů.
7.5 Podmínkou poskytnutí Služby je poskytnutí relevantních a úplných informací  přítomnost Pověřené osoby oprávněné k podpisu zakázkového listu.

8. SLUŽBA ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

8.1 Poskytovatel v rámci svojí činnosti Klientovi zpracuje Dokumentaci ve vztahu k BOZP dle individuální objednávky. Poskytovatel je odpovědný za úplnost pouze v případě, že rozsah dokumentace je stanoven na základě Poskytovatelem provedené Prověrky pracoviště nebo Auditu.
Předmět činnosti Poskytovatele v oblasti Zpracování dokumentace:
a) Vypracování směrnic a z nich vyplývající dokumentace osobou s potřebnou odborností či odbornou způsobilostí dle platné legislativy a jejich případné zapracování do stávající dokumentace Klienta.
b) Předání dokumentace ve fyzické, popř. elektronické podobě, aktualizace dokumentace nebo dílčí dokumenty mohou být též poskytnuty pouze elektronicky.
c) Instrukce k vedení dokumentace Klientem.

9. SLUŽBA AUDIT

9.1 Poskytovatel v rámci svojí činnosti Klientovi zpracuje Audit dle individuální objednávky. Jedná se o jednorázovou dílčí službu.
9.2 Součástí Auditu může být i podrobná konzultace aktuálního stavu a doporučení opatření k nápravě.
9.3 Typy auditu a jejich popis:
9.3.1 Specializovaný audit specifických oblastí dle objednávky Klienta. Specializovaný audit je poskytován v rozsahu dle Smlouvy. V případě schválení Pověřenou osobou na místě je dále účtováno hodinově sazbou dle Smlouvy. O auditu je sepsána výstupní zpráva.
9.3.2 Komplexní audit za účelem zjištění aktuálního stavu BOZP ve společnosti. Služba zahrnuje fyzickou prohlídku a kontrolu správnosti předložené dokumentace na místě a navazujících povinností. Služba v trvání 2 hodin je účtována dle Ceníku, každá další započatá hodina je účtována sazbou dle Smlouvy. Jedná se o komplexní službu zahrnující úplnou, hloubkovou kontrolu za přítomnosti Pověřené osoby. O auditu je sepsána výstupní zpráva.
9.4 Podmínkou poskytnutí Služby je poskytnutí relevantních a úplných informací a přítomnost Pověřené osoby oprávněné k podpisu zakázkového listu.